Ticket #12847: trac_12847_catalan_tutorial.patch

File trac_12847_catalan_tutorial.patch, 30.0 KB (added by Marc Masdeu, 10 years ago)

Only need to apply this patch

 • new file doc/ca/tutorial/conf.py

  # HG changeset patch
  # User Marc Masdeu <masdeu@math.columbia.edu>
  # Date 1360247112 18000
  # Node ID 6e99dcaf8aa69ba0217de27cad749bd99dc92ece
  # Parent 02cb1d5d89e28ab6b2c23e6c60187014a43b5b29
  Trac #12847: Catalan introduction to Sage.
  Added catalan tutorial.
  
  diff --git a/doc/ca/tutorial/conf.py b/doc/ca/tutorial/conf.py
  new file mode 100644
  - +  
   1# -*- coding: utf-8 -*-
   2#
   3# Sage documentation build configuration file, created by
   4# sphinx-quickstart on Thu Aug 21 20:15:55 2008.
   5#
   6# This file is execfile()d with the current directory set to its containing dir.
   7#
   8# The contents of this file are pickled, so don't put values in the namespace
   9# that aren't pickleable (module imports are okay, they're removed automatically).
   10#
   11# All configuration values have a default; values that are commented out
   12# serve to show the default.
   13
   14import sys, os
   15sys.path.append(os.environ['SAGE_DOC'])
   16from common.conf import *
   17
   18# General information about the project.
   19project = u"Tutorial de Sage"
   20
   21# The name for this set of Sphinx documents.  If None, it defaults to
   22# "<project> v<release> documentation".
   23html_title = project + " v"+release
   24
   25# Output file base name for HTML help builder.
   26htmlhelp_basename = 'TutorialdeSage'
   27
   28# Grouping the document tree into LaTeX files. List of tuples
   29# (source start file, target name, title, author, document class [howto/manual]).
   30latex_documents = [
   31  ('index', 'TutorialdeSage.tex', u'Tutorial de Sage',
   32   u'The Sage Development Team', 'manual'),
   33]
   34
 • new file doc/ca/tutorial/index.rst

  diff --git a/doc/ca/tutorial/index.rst b/doc/ca/tutorial/index.rst
  new file mode 100644
  - +  
   1.. Sage documentation master file, created by sphinx-quickstart on Thu Aug 21 20:15:55 2008.
   2   You can adapt this file completely to your liking, but it should at least
   3   contain the root `toctree` directive.
   4
   5==============================
   6Benvinguts al tutorial de Sage
   7==============================
   8
   9Sage és un programari matemàtic gratuït i de codi obert que dóna suport a la recerca i l'ensenyament en àlgebra, geometria, teoria de nombres, criptografia,
   10càlcul numèric, i àrees relacionades. Tant el model de desenvolupament de Sage com la tecnologia pròpia de Sage es distingeixen per un èmfasi extremadament fort en el fet de ser lliure, en la comunitat, la cooperació i la col·laboració: estem construint el cotxe, no pas reinventant  la roda. L'objectiu global de Sage és el de crear una alternativa viable, lliure, i de codi obert als paquets de Maple, Mathematica, Magma, i MATLAB.
   11
   12Aquest tutorial és una introducció al Sage basada en un manual escrit per Maria Bras-Amorós. Es pot llegir bé sigui en HTML o en PDF.
   13
   14Aquest tutorial està publicat amb una llicència `Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License`__.
   15
   16__ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
   17
   18.. toctree::
   19   :maxdepth: 2
   20
   21Indicacions per començar
   22========================
   23
   24- La pàgina oficial de Sage és http://sagemath.org. Des d'allà podeu descarregar-vos el programa.
   25- Es comença amb ``sage`` i s'acaba amb ``quit``.
   26- Totes les ordres han d'acabar en salt de línia.
   27- Per interrompre un càlcul: ``Ctrl + C``.
   28- Es pot fer servir la tecla :math:`\uparrow` per recuperar codi escrit anteriorment.
   29- Per escriure ordres de sistema: ``!ordre``.
   30- Per llegir el fitxer ``fin.sage``: ``load  fin.sage``.
   31- Per llegir el fitxer ``fin.sage`` i escriure els resultats al fitxer ``fout``:  ``sage fin.sage > fout``.
   32- Per comentar una línia utilitzem ``# ...``. Tot el que hi hagi després de ``#`` no serà llegit per Sage.
   33- Per comentar tot un paràgraf o part d'un fitxer escrivim tres vegades cometes al principi i al final i el que quedi entremig no serà llegit per Sage::
   34
   35    """
   36    bla
   37    bla
   38    bla
   39    """
   40
   41- Per buscar ordres, escrivim les primeres lletres i utilizem el tabulador per veure les possibles complecions.
   42
   43Accions simples i expressions
   44=============================
   45
   46Assignació de variables i escriptura
   47------------------------------------
   48
   49- Per assignar variables: ``nom_variable = valor``.
   50- Per mostrar per pantalla:
   51
   52  + El valor de les variables ``var1, var2``: ``print var1, var2``.
   53  + Text: ``print "Un text"``.
   54
   55Operadors relacionals
   56---------------------
   57
   58- ``<`` (menor que), ``>`` (major que), ``<=`` (menor o igual que), ``>=`` (major o igual que),
   59- ``==`` (igual que), ``!=`` (diferent de),
   60- ``in`` (pertany), ``not in`` (no pertany).
   61
   62Operadors booleans
   63------------------
   64
   65- ``x and y`` (`x` i `y`),
   66- ``x or y`` (`x` o `y`),
   67- ``not x`` (no `x`).
   68
   69Funcions definides pel Sage
   70---------------------------
   71
   72Sage té definides les seves pròpies
   73funcions que depenen d'una o vàries variables (o cap).
   74Per cridar-les escrivim el nom de la funció
   75seguit de les variables entre parèntesis.
   76Per exemple::
   77
   78    sage: floor(3.141592)
   79    3
   80    sage: gcd(12,8)
   81    4
   82    sage: sum([3,2,5])
   83    10
   84
   85Hi ha funcions que retornen més d'un valor. Per exemple la funció
   86``divmod(a,b)`` ens retorna el quocient i el residu de dividir
   87`a` entre `b`::
   88
   89    sage: divmod(19,7)
   90    (2, 5)
   91
   92Per assignar aquests valors a variables ho fem de la manera següent::
   93
   94    sage: q,r = divmod(19,7)
   95    sage: q
   96    2
   97    sage: r
   98    5
   99
   100També podríem assignar el parell de valors a una sola variable::
   101
   102    sage: D = divmod(19,7)
   103    sage: D
   104    (2, 5)
   105    sage: D[0]
   106    2
   107    sage: D[1]
   108    5
   109
   110Composició d'accions
   111====================
   112
   113Composició condicional
   114----------------------
   115
   116L'estructura següent executarà ``bloc1`` només si ``condicio1`` és certa. El bloc ``bloc2`` només
   117s'executarà si ``condicio1`` és falsa, i ``condicio2`` és certa. Si ambdues condicions són falses,
   118aleshores s'executarà ``bloc3``.
   119
   120Cal tenir en compte que la indentació determina l'inici i fi dels blocs i que, per tant, és obligatòria.
   121
   122.. skip
   123
   124 ::
   125
   126    sage: if condicio1:
   127    ...       bloc1
   128    ...   elif condicio2:
   129    ...       bloc2
   130    ...   else:
   131    ...       bloc3
   132
   133Composició iterativa
   134--------------------
   135
   136Les estructures següents executaran ``bloc`` repetides vegades. La primera ho farà `i_0 - i_1 + 1` vegades,
   137i la variable ``i`` prendrà valors consecutius :math:`i_0,\ldots,i_1`. El segon bloc és similar, però ``i`` prendrà els valors que apareguin a ``llista``, en el mateix ordre en què hi apareguin. Finalment, el tercer bloc s'executarà mentre ``condicio`` sigui certa. Si ``condicio`` és falsa al començament, ``bloc`` no s'executarà cap vegada.
   138
   139.. skip
   140
   141::
   142
   143    sage: for i in [i0..i1]:
   144    ...       bloc
   145
   146    sage: for i in llista:
   147    ...       bloc
   148
   149    sage: while condicio:
   150    ...       bloc
   151
   152Exemples:
   153
   154::
   155
   156    sage: for i in [2..5]:
   157    ...       print i + 1
   158    3
   159    4
   160    5
   161    6
   162
   163::
   164
   165    sage: for i in [-1,"foo",3.4]:
   166    ...       print i
   167    -1
   168    foo
   169    3.40000000000000
   170
   171::
   172
   173    sage: i = 1
   174    sage: while i < 4:
   175    ...       print i
   176    ...       i += 1
   177    1
   178    2
   179    3
   180
   181Conjunts i seqüències
   182=====================
   183
   184Conjunts i seqüències
   185---------------------
   186
   187Tant els conjunts (``set``) com les seqüències (``list``)
   188són col·leccions d'objectes.
   189Un conjunt no és ordenat, per tant, un element pot ser en un
   190conjunt com a molt una vegada.
   191Una seqüència, en canvi,
   192és ordenada i, per tant, la
   193repetició és possible.
   194Les seqüències s'escriuen entre ``[`` i ``]``.
   195Els conjunts es construeixen a partir de seqüències fent servir ``Set(sequencia)``.
   196
   197
   198Per exemple::
   199
   200    sage: S = [ (-11)^2, (-7)^2, (-5)^2, (-3)^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2 ]
   201    sage: C = Set(S)
   202    sage: S
   203    [121, 49, 25, 9, 9, 25, 49, 121]
   204    sage: C
   205    {121, 9, 49, 25}
   206
   207La `i`-èssima entrada d'una seqüència (o d'un conjunt) `C`
   208és ``C[i]``. Però compte perquè Sage
   209enumera les posicions des de `0`!:
   210
   211.. link
   212
   213::
   214    sage: S[1] = 1000
   215    sage: S
   216    [121, 1000, 25, 9, 9, 25, 49, 121]
   217    sage: S[3]
   218    9
   219
   220Sage té constructors especials per a seqüències.
   221Les expressions ``[a..b]`` i ``[a,a+k..b]`` designen respectivament
   222les progressions ``[a,a+1,a+2,...,b]`` i ``[a,a+k,a+2k,...,b']``,
   223on `b'` és el màxim enter de la forma `a+ik` menor o igual que `b`.
   224
   225D'altra banda,
   226
   227.. skip
   228
   229::
   230
   231    [ expressio(x) for x in D ]
   232    [ expressio(x,y) for x in D for y in E ]
   233
   234denota
   235la seqüència de valors
   236``expressio(x)`` (resp. ``expressió(x,y)``)
   237avaluada per tot :math:`x\in D` (resp. :math:`x\in D, y\in E`).
   238
   239Així mateix,
   240
   241.. skip
   242
   243::
   244
   245    [ expressio(x) for x in D if condicio ]
   246
   247denota
   248la seqüència de valors ``expressio(x)`` avaluada per tot :math:`x\in D`
   249tals que el booleà ``condicio`` és cert.
   250Per exemple, hauríem pogut crear ``S``
   251de la manera següent::
   252
   253    sage: S = [ n^2 for n in [-11,-9..11] if is_prime(abs(n)) ]
   254    sage: print S
   255    [121, 49, 25, 9, 9, 25, 49, 121]
   256
   257Podem aplicar una funció a tots els elements d'una llista de la manera següent::
   258
   259    sage: map(cos, [0,pi..6*pi])
   260    [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1]
   261
   262
   263Operacions per conjunts i seqüències
   264------------------------------------
   265
   266- ``len(S)`` retorna el cardinal de `S`.
   267- ``sum(S)`` retorna la suma dels elements de `S`.
   268- ``prod(S)`` retorna el producte dels elements de `S`.
   269- ``S + T``  retorna `S` concatenat amb `T`.
   270- ``min(S)``, ``max(S)`` retorna el mínim i el màxim de ``S``, que ha de contenir elements amb un ordre.
   271
   272
   273Operacions només per conjunts
   274-----------------------------
   275
   276- ``A.union(B)`` retorna :math:`A\cup B`.
   277- ``A.intersection(B)`` retorna :math:`A\cap B`.
   278- ``A.difference(B)`` retorna :math:`A\setminus B`.
   279
   280Operacions només per seqüències
   281-------------------------------
   282
   283- ``S.append(x)`` afegeig `x` al final de `S`.
   284- ``S.remove(x)`` esborra `x` de `S`.
   285- ``S.index(x)`` retorna la posició de l'element `x` dins de `S`.
   286- ``S.insert(i,x)`` mou una posició els elements amb índex igual o superior a `i` i afegeix `x` a la posició `i`.
   287- ``S.reverse()`` capgira la seqüència `S`.
   288- ``S.sort()`` ordena la seqüència `S`.
   289- ``S[randint(0,len(S))]`` retorna un element aleatori de `S`.
   290
   291Booleans
   292........
   293
   294- ``x in C``, ``x not in C`` determina si `x` pertany o no a `C`.
   295- ``A.issubset(B)``, ``A.issuperset(B)`` determina si `A` és un subconjunt de `B`, o si `A` conté a `B` com a subconjunt (només per conjunts).
   296- ``D == C``, ``D != C`` determina si `D` és igual a `C` o no.
   297
   298Funcions
   299========
   300
   301
   302La declaració general d'una funció
   303de `n` arguments
   304per la que s'hagi de fer
   305una sèrie d'operacions és::
   306
   307.. skip
   308
   309    def f(x1, x2, ..., xn):
   310        ...
   311        return (val1, val2, ...)
   312
   313Per exemple::
   314
   315    sage: def solucions_reals_equacio_segon_grau(a,b,c):
   316    ...       discriminant = b^2 - 4*a*c
   317    ...       arrel_discr = sqrt(discriminant)
   318    ...       if discriminant > 0:
   319    ...           print "hi ha dues solucions reals"
   320    ...           sol1 = (-b + arrel_discr) / (2*a)
   321    ...           sol2 = (-b - arrel_discr) / (2*a)
   322    ...           return (sol1, sol2)
   323    ...       elif discriminant == 0:
   324    ...           print "hi ha una solucio real"
   325    ...           sol = -b / (2*a)
   326    ...           return (sol)
   327    ...       else:
   328    ...           print "no hi ha solucions reals"
   329    ...           return ()
   330
   331Observem que l'indentat és important.
   332Ara podem cridar-la:
   333
   334.. link
   335
   336::
   337    sage: solucions_reals_equacio_segon_grau(1,0,-1)
   338    hi ha dues solucions reals
   339    (1, -1)
   340
   341Com que en l'exemple donat la funció retorna dos valors, podem assignar-los a dues variables:
   342
   343.. link
   344
   345::
   346    sage: a,b = solucions_reals_equacio_segon_grau(1,0,-1)
   347    hi ha dues solucions reals
   348    sage: a
   349    1
   350    sage: b
   351    -1
   352
   353Aquesta crida, però, ens donaria un error si la solució no existís o fos única.
   354
   355Observem que totes les variables utilitzades
   356són per defecte locals i que
   357no ha calgut declarar-les. Una variable externa a la funció amb nom igual a una de
   358les variables locals
   359no es modificarà a causa de la funció. Per exemple, considerem la funció `f`:
   360
   361::
   362
   363    sage: def f():
   364    ...       a = 5
   365    ...       return a
   366
   367Observem el resultat del codi següent:
   368
   369.. link
   370
   371::
   372    sage: a = 3
   373    sage: print f()
   374    5
   375    sage: print a
   376    3
   377
   378
   379Enters, anells :math:`\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}`, racionals i reals
   380================================================================
   381
   382Enters
   383------
   384
   385L'anell dels enters el cridem o bé amb ``Integers()``
   386o bé amb ``ZZ``. A continuació llistem algunes funcions pels enters:
   387
   388- Operacions bàsiques: ``+, -, *, /, ^`` (suma, resta, producte, quocient (possiblement racional) i potència).
   389- ``n // m`` (quocient de dividir `n` entre `m`)
   390- ``n % m`` (`n` mòdul `m`, el residu de dividir `n` entre `m`).
   391- ``divmod(a,b)`` (quocient i residu de dividir `a` entre `b`).
   392- ``abs(n)`` (valor absolut).
   393- ``randint(a,b)`` (un enter aleatori entre a i b, ambdós inclosos).
   394- ``random_prime(a)`` (un primer aleatori menor o igual que `a`).
   395- ``divisors(n)``, ``prime_divisors(n)``, ``number_of_divisors(n)`` (la seqüència de divisors de `n`, o només els divisors primers, o el nombre total de divisors).
   396- ``gcd(m,n)``, ``gcd(S)``, ``lcm(m,n)``, ``lcm(S)`` (el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple de `m` i `n` o bé de la seqüència d'enters `S`).
   397- ``xgcd(m,n)`` (retorna tres valors `d`, `a` i `b` on `d` és el màxim comú divisor de `m` i `n` i on :math:`am+bn=d`).
   398- ``euler_phi(n)`` (el nombre d'unitats de l'anell :math:`\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}`).
   399- ``factorial(n)`` (el factorial de l'enter `n`).
   400
   401Booleans
   402........
   403
   404- ``is_odd(i)``, ``is_even(i)`` retornen si l'enter `i` és senar (o parell).
   405- ``is_prime(i)``, ``is_prime_power(i)`` retornen si l'enter `i` és primer (o una potència d'un primer).
   406- ``is_square(n)`` retorna si l'enter `n` és un quadrat perfecte.
   407
   408Anells :math:`\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}`
   409-------------------------------------
   410
   411L'anell de residus mòdul `n` el cridem amb  ``Integers(n)`` o amb ``Zmod(n)``.
   412Si posem ``R = Zmod(n)`` per algun `n` aleshores els elements de `R`
   413els cridem utilitzant ``R(1)``, ``R(2)``, etc.
   414Algunes funcions que ens poden ser útils són
   415
   416- Operacions bàsiques: ``+, -, *, ^``.
   417- ``inverse_mod(x,m)`` retorna l'invers de :math:`x \pmod{m}`.
   418- ``solve_mod(expr1 == expr2,m)`` resol equacions amb congruències; és important que les incògnites s'hagin alliberat abans, per exemple amb ``var('x')``. Per exemple:
   419
   420::
   421
   422    sage: x, y = var('x','y')
   423    sage: solve_mod(3*x + 2*y == 1, 5)
   424    [(0, 3), (1, 4), (2, 0), (3, 1), (4, 2)]
   425
   426- ``primitive_root(n)`` retorna un enter que genera el grup multiplicatiu dels enters mòdul `n`, si existeix.
   427- ``multiplicative_order(n)``, ``additive_order(n)`` retornen l'ordre multiplicatiu i additiu de l'enter `n`.
   428
   429
   430Booleans
   431........
   432
   433- ``is_field()`` determina si un conjunt és un cos.
   434- ``is_unit()`` determina si un element és invertible.
   435
   436L'exemple que segueix pot ser il·lustratiu::
   437
   438    sage: is_prime(19)
   439    True
   440    sage: primitive_root(19)
   441    2
   442    sage: Z19 = Zmod(19)
   443    sage: [x for x in Z19]
   444    [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
   445    sage: Z19(2).additive_order()
   446    19
   447    sage: Z19(2).multiplicative_order()
   448    18
   449    sage: Z19(5).multiplicative_order()
   450    9
   451    sage: Set([2^i % 19 for i in [1..18]])
   452    {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}
   453    sage: Set([5^i % 19 for i in [1..18]])
   454    {1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17}
   455
   456
   457Racionals
   458---------
   459
   460El cos dels nombres racionals es denota amb ``RationalField()`` o ``QQ``.
   461Algunes operacions que podem fer amb els racionals són
   462
   463- Operacions bàsiques: ``+, -, *, /, ^``.
   464- ``numerator(q)``, ``denominator(q)`` (el numerador i denominador de `q`).
   465
   466Reals
   467-----
   468
   469El cos dels reals el denotem  amb ``RealField()`` o ``RR``. Algunes funcions per als reals són:
   470
   471- Operacions bàsiques: ``+, -, *, /, ^``.
   472- ``ceil(r)``, ``floor(r)`` retorna la part entera superior o inferior de `r`.
   473- ``abs(r)`` retorna el valor absolut de `r`.
   474- ``sqrt(r)`` retorna l'arrel quadrada de `r`.
   475
   476Equacions
   477---------
   478
   479Es poden resoldre equacions utilitzant l'ordre ``solve()``. Escrivint ``?solve`` el sage ens dóna una explicació molt extensa. Aquí en repetim els primers exemples::
   480
   481    sage: x, y = var('x, y')
   482    sage: solve([x + y == 6, x - y == 4], x, y)
   483    [[x == 5, y == 1]]
   484    sage: solve([x^2 + y^2 == 1, y^2 == x^3 + x + 1], x, y)
   485    [[x == -1/2*I*sqrt(3) - 1/2, y == -sqrt(-1/2*I*sqrt(3) + 3/2)], [x == -1/2*I*sqrt(3) - 1/2, y == sqrt(-1/2*I*sqrt(3) + 3/2)], [x == 1/2*I*sqrt(3) - 1/2, y == -sqrt(1/2*I*sqrt(3) + 3/2)], [x == 1/2*I*sqrt(3) - 1/2, y == sqrt(1/2*I*sqrt(3) + 3/2)], [x == 0, y == -1], [x == 0, y == 1]]
   486    sage: solutions = solve([sqrt(x) + sqrt(y) == 5, x + y == 10], x, y,solution_dict = True); solutions
   487    [{x: -5/2*I*sqrt(5) + 5, y: 5/2*I*sqrt(5) + 5}, {x: 5/2*I*sqrt(5) + 5, y: -5/2*I*sqrt(5) + 5}]
   488    sage: for sol in solutions: print sol[x].n(digits=3), ",", sol[y].n(digits=3)
   489    5.00 - 5.59*I , 5.00 + 5.59*I
   490    5.00 + 5.59*I , 5.00 - 5.59*I
   491
   492Anell de polinomis
   493==================
   494
   495Definició de polinomis
   496----------------------
   497
   498Per generar l'anell de polinomis sobre un anell `R`
   499ho fem així:
   500
   501.. skip
   502
   503::
   504
   505    sage: P.<x> = PolynomialRing(R)
   506
   507A més, així queda definida `x` com la indeterminada dels polinomis de `P`.
   508Per escriure un polinomi de `P` ho podem fer
   509de dues maneres::
   510
   511    sage: P.<x> = PolynomialRing(QQ)
   512    sage: x^3-7*x^2+5
   513    x^3 - 7*x^2 + 5
   514    sage: P([5,0,-7,1])
   515    x^3 - 7*x^2 + 5
   516
   517Operacions
   518----------
   519
   520- Operacions bàsiques: ``+, -, *, /, ^``.
   521- ``f(a)`` per avaluar un polinomi `f` en `a`.
   522- ``f.degree()`` (el grau del polinomi).
   523- ``f.coeffs()`` retorna tots els coeficients de `f` mentre que ``f.coefficients()`` només retorna els coeficients no-nuls.
   524- ``f.leading_coefficient(f)`` retorna el coeficient principal de `f`.
   525- ``parent(f)`` ens diu on pertany el polinomi `f`.
   526- ``divmod(f,g)`` (quocient i residu de dividir `f` entre `g`), que es poden obtenir per separat amb ``f // g`` i ``f % g``.
   527-  ``gcd(f,g), xgcd(f,g), lcm(f,g)`` (vegeu l'apartat d'enters).
   528- ``factor(f)`` (la factorització de `f`).
   529- ``f.roots(f)``.
   530
   531Booleans
   532........
   533
   534- ``f.is_irreducible()`` retorna si `f` és irreductible.
   535- ``f.is_primitive()`` retorna si `f` és primitiu.
   536
   537Vegem un exemple::
   538
   539    sage: P.<x> = PolynomialRing(GF(49,'a'))
   540    sage: f = 4*x^5+5*x+2
   541    sage: g = x^8 + 6*x^7 + x^2
   542    sage: d,a,b = xgcd(f,g)
   543    sage: d
   544    1
   545    sage: d == a*f + b*g
   546    True
   547
   548Cossos finits
   549=============
   550
   551Construcció de cossos finits i extensions
   552-----------------------------------------
   553
   554Per crear el cos finit de `p^n` elements
   555escrivim:
   556
   557.. skip
   558
   559::
   560    sage: K = GF(p^n,'a')
   561
   562o bé:
   563
   564.. skip
   565
   566::
   567    sage: K.<a> = GF(p^n)
   568
   569Queda així definida també `a` com la classe de la indeterminada dels polinomis sobre :math:`F = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}` tal que :math:`K = F[x]/(f(x))`. Només podem obviar la variable `a` quan `n=1`.
   570
   571També podem definir cossos finits forçant un determinat polinomi `f` de l'anell de polinomis sobre :math:`\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}` i de grau `n` utilitzant::
   572
   573.. skip
   574
   575::
   576    sage: F = GF(q, modulus = f)
   577
   578Donat un cos finit sempre podem conèixer-ne el cos primer
   579escrivint ``F.prime_subfield()``.
   580Si hem definit `F` com a extensió d'un cos `K`
   581direm que `K` és el cos base de `F` i el podrem conèixer escrivint
   582``F.base_ring()``.
   583Per a un cos que haguem definit directament es considera que el cos base és
   584el cos primer.
   585
   586Operacions
   587----------
   588- Operacions bàsiques: ``+, -, *, /, ^``.
   589- ``K.polynomial()`` retorna el polinomi que defineix `K`.
   590- ``b.minimal_polynomial()` (o ``b.minpoly()``) retorna el polinomi mínim de `b`.
   591- ``b.multiplicative_order()`` retorna l'ordre multiplicatiu, el mínim enter positiu `n` tal que :math:`b^n = 1`.
   592- ``len(K)`` és equivalent a ``K.cardinality()`` retorna el nombre d'elements del cos `K`.
   593- ``K.random_element()`` retorna un element aleatori de `K`.
   594
   595Booleans
   596........
   597
   598- ``f.is_primitive()`` retorna si `f` és un polinomi primitiu.
   599
   600
   601Algebra lineal
   602==============
   603
   604Construcció de vectors
   605----------------------
   606
   607Donat un cos `K`, creem l'espai vectorial
   608`K^n` mitjançant ``VectorSpace(K,n)``, o escrivint ``K^n``.
   609Per crear vectors podem fer una coerció dins l'espai dels vectors corresponent o bé els podem definir directament::
   610
   611    sage: K = GF(9,'a')
   612    sage: V3 = VectorSpace(K,3)
   613    sage: v = V3([1,0,1])
   614    sage: v
   615    (1, 0, 1)
   616    sage: v[1]
   617    0
   618
   619    sage: w = vector(K,[1,2,3])
   620    sage: w
   621    (1, 2, 0)
   622    sage: w[2]
   623    0
   624
   625Operacions
   626----------
   627
   628- Operacions bàsiques: ``+, -, *``.
   629- ``v.inner_product(w)`` (producte escalar),
   630- ``v.pairwise_product(w)`` (producte vectorial a :math:`K^3`).
   631
   632
   633Construcció de matrius
   634----------------------
   635
   636Donat un anell `R`, creem el conjunt de matrius
   637de `m` files i `n` columnes mitjançant ``MatrixSpace(R,m,n)``.
   638Per crear matrius podem fer una coerció dins l'espai de les matrius corresponent o bé les podem definir directament::
   639
   640    sage: F9.<alpha> = GF(9)
   641    sage: M = MatrixSpace(F9,2,3)
   642    sage: M([alpha, 2*alpha, 3*alpha, alpha, alpha^2, alpha^3])
   643    [      alpha     2*alpha           0]
   644    [      alpha   alpha + 1 2*alpha + 1]
   645    sage: matrix(2,3,[alpha,2*alpha,3*alpha,alpha,alpha^2,alpha^3])
   646    [      alpha     2*alpha           0]
   647    [      alpha   alpha + 1 2*alpha + 1]
   648    sage: matrix(3,2,[alpha,2*alpha,3*alpha,alpha,alpha^2,alpha^3])
   649    [      alpha     2*alpha]
   650    [          0       alpha]
   651    [  alpha + 1 2*alpha + 1]
   652
   653Si volem, podem especificar l'anell sobre el qual està definida una matriu.
   654Així, les dues ordres següents ens donarien matrius diferents:
   655
   656.. link
   657
   658::
   659    sage: m1 = matrix(Zmod(5),[[1,2],[3,4]]); m1
   660    [1 2]
   661    [3 4]
   662    sage: m2 = matrix(Zmod(7),[[1,2],[3,4]]); m2
   663    [1 2]
   664    [3 4]
   665    sage: m1 == m2
   666    False
   667
   668Per obtenir els elements d'una matriu `m` utilitzarem ``m[i,j]`` i per
   669obtenir les seves files utilitzarem ``m[i]``.
   670Seguint l'exemple anterior,
   671
   672.. link
   673
   674::
   675    sage: m = matrix(F9,[[alpha,2*alpha,3*alpha],[alpha,alpha^2,alpha^3]])
   676    sage: m[0,1]
   677    2*alpha
   678    sage: m[1]
   679    (alpha, alpha + 1, 2*alpha + 1)
   680
   681Per sumar, restar i multiplicar per escalars es fa amb
   682la notació usual. Per trobar la matriu inversa d'una
   683matriu invertible `m`
   684escriurem ``m^-1``.
   685
   686Per trobar les solucions d'un sistema lineal `x m=v` on
   687`m` és una matriu i `v` és un vector tenim  ``m.solve_left()``
   688mentre que per resoldre el sistema `x m=v` tenim
   689``m.solve_right()``. ::
   690
   691    sage: m=matrix(Integers(),[[0,1],[2,0]])
   692    sage: m
   693    [0 1]
   694    [2 0]
   695    sage: v=vector(Integers(),[2,2])
   696    sage: v
   697    (2, 2)
   698    sage: m.solve_left(v)
   699    (2, 1)
   700    sage: m.solve_right(v)
   701    (1, 2)
   702
   703També podem calcular submatrius. Per obtenir la submatriu :math:`3 \times 3` començant a l'entrada `(1,1)` d'una matriu :math:`4 \times 4`::
   704
   705          sage: m = matrix(4, [1..16])
   706          sage: m.submatrix(1, 1)
   707          [ 6  7  8]
   708          [10 11 12]
   709          [14 15 16]
   710
   711Ara només n'agafem dues files:
   712
   713.. link
   714
   715::
   716          sage: m.submatrix(1, 1, 2)
   717          [ 6  7  8]
   718          [10 11 12]
   719
   720I ara només una columna:
   721
   722.. link
   723
   724::
   725          sage: m.submatrix(1, 1, 2, 1)
   726          [ 6]
   727          [10]
   728
   729També es poden escollir `0` files o columnes:
   730
   731.. link
   732
   733::
   734          sage: m.submatrix(1, 1, 0)
   735          []
   736
   737Operacions amb matrius en general
   738---------------------------------
   739
   740- Operacions bàsiques: ``+, -, *``.
   741- ``A.nrows()`` i ``A.ncols()`` retorna el nombre de files i columnes de la matriu.
   742- ``m.transpose()`` retorna la matriu transposada.
   743- ``m.rank()``, ``m.kernel()``, ``m.image()`` retorna el rang, nucli i imatge de la matriu.
   744
   745Booleans
   746........
   747
   748- ``m.is_square()`` (per saber si la matriu és quadrada).
   749
   750Operacions amb matrius quadrades
   751--------------------------------
   752
   753- Operacions bàsiques: ``+, -, *, ^``.
   754- ``m.determinant()``, ``m.trace()`` i ``m.inverse()`` retorna el determinant, la traça i la inversa de la matriu (aquesta última, només en cas que existeixi).
   755
   756Booleans
   757........
   758
   759- ``m.is_symmetric()``, ``m.is_invertible()``, ``m.is_singular()`` (si la matriu  és simètrica, invertible o singular (és a dir, no invertible)).
   760- ``m.is_zero()``, ``m.is_one()`` (si la matriu és zero, o la matriu identitat).
   761
   762Càlcul diferencial
   763==================
   764
   765Amb Sage es poden calcular les derivades i integrals de moltes funcions. Per exemple, per
   766calcular la derivada de :math:`\sin(u)` respecte  :math:`u`, fem:
   767
   768::
   769
   770    sage: u = var('u')
   771    sage: diff(sin(u), u)
   772    cos(u)
   773
   774La quarta derivada de :math:`\sin(x^2)` s'obté mitjançant:
   775
   776::
   777
   778    sage: diff(sin(x^2), x, 4)
   779    16*x^4*sin(x^2) - 48*x^2*cos(x^2) - 12*sin(x^2)
   780
   781Per calcular les derivades parcials de :math:`x^2+17y^2` respecte
   782`x` i `y` fem:
   783
   784::
   785
   786    sage: x, y = var('x,y')
   787    sage: f = x^2 + 17*y^2
   788    sage: f.diff(x)
   789    2*x
   790    sage: f.diff(y)
   791    34*y
   792
   793També podem calcular integrals, tant definides com indefinides. Per calcular
   794:math:`\int x\sin(x^2)\, dx` i
   795:math:`\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\, dx` fem:
   796
   797::
   798
   799    sage: integral(x*sin(x^2), x)
   800    -1/2*cos(x^2)
   801    sage: integral(x/(x^2+1), x, 0, 1)
   802    1/2*log(2)
   803
   804També podem aconseguir una descomposició en fraccions parcials, per exemple de
   805:math:`\frac{1}{x^2-1}`:
   806
   807::
   808
   809    sage: f = 1/((1+x)*(x-1))
   810    sage: f.partial_fraction(x)
   811    1/2/(x - 1) - 1/2/(x + 1)
   812
   813
   814Gràfics
   815=======
   816
   817Amb Sage podem produir gràfics 2-D i 3-D.
   818
   819Gràfics bidimensionals
   820------------------------
   821
   822Podem dibuixar cercles, línies, polígons; gràfics de funcions en
   823coordenades cartesianes; i també en coordenades polars, corbes de nivell
   824i gràfics de camps vectorials. Podem trobar més exemples de les funcions
   825gràfiques del Sage a la documentació
   826`Sage Constructions <http://www.sagemath.org/doc/constructions/>`_
   827
   828
   829Per dibuixar un cercle groc de radi 1, centrat a l'origen, fem::
   830
   831    sage: circle((0,0), 1, rgbcolor=(1,1,0))
   832
   833I un cercle sòlid::
   834
   835    sage: circle((0,0), 1, rgbcolor=(1,1,0), fill=True)
   836
   837També podem assignar el cercle a una variable. Llavors no obtindrem cap dibuix::
   838
   839    sage: c = circle((0,0), 1, rgbcolor=(1,1,0))
   840
   841I el podem visualitzar mitjançant ``c.show()`` o ``show(c)``:
   842
   843.. link
   844
   845::
   846
   847    sage: c.show()
   848
   849L'ordre ``c.save('fitxer.png')`` desa el dibuix al disc.
   850
   851Amb l'opció ``aspect_ratio = 1`` podem aconseguir que els dos eixos estiguin
   852a la mateixa escala:
   853
   854.. link
   855
   856::
   857
   858    sage: c.show(aspect_ratio=1)
   859
   860També hauriem pogut utilitzar ``show(c, aspect_ratio=1)``, o desar-ho
   861amb l'ordre ``c.save('fitxer.png', aspect_ratio=1)``.
   862
   863Així obtenim el gràfic d'una funció bàsica:
   864
   865::
   866
   867    sage: plot(cos, (-5,5))
   868
   869Si primer alliberem una variable, podem obtenir gràfics de funcions paramètriques:
   870
   871::
   872
   873    sage: x = var('x')
   874    sage: parametric_plot((cos(x),sin(x)^3),(x,0,2*pi),rgbcolor=hue(0.6))
   875
   876
   877Podem combinar diversos gràfics en una de sol:
   878
   879::
   880
   881    sage: x = var('x')
   882    sage: p1 = parametric_plot((cos(x),sin(x)),(x,0,2*pi),rgbcolor=hue(0.2))
   883    sage: p2 = parametric_plot((cos(x),sin(x)^2),(x,0,2*pi),rgbcolor=hue(0.4))
   884    sage: p3 = parametric_plot((cos(x),sin(x)^3),(x,0,2*pi),rgbcolor=hue(0.6))
   885    sage: show(p1+p2+p3, axes=false)
   886
   887També podem crear polígons. Comencem amb una llista ``L`` de punts, i després
   888utilitzem la funció ``polygon`` per dibuixar el polígon que té aquests punts com
   889a frontera. Per exemple, un deltoide verd:
   890
   891::
   892
   893    sage: L = [[-1+cos(pi*i/100)*(1+cos(pi*i/100)),\
   894    ...   2*sin(pi*i/100)*(1-cos(pi*i/100))] for i in range(200)]
   895    sage: p = polygon(L, rgbcolor=(1/8,3/4,1/2))
   896    sage: p
   897
   898Si no volem veure els eixos, utilitzem ``show(p, axes=false)``.
   899
   900També podem afegir text a un gràfic:
   901
   902::
   903
   904    sage: L = [[6*cos(pi*i/100)+5*cos((6/2)*pi*i/100),\
   905    ...   6*sin(pi*i/100)-5*sin((6/2)*pi*i/100)] for i in range(200)]
   906    sage: p = polygon(L, rgbcolor=(1/8,1/4,1/2))
   907    sage: t = text("hipotrocoide", (5,4), rgbcolor=(1,0,0))
   908    sage: show(p+t)
   909
   910Un gràfic més complicat és el que mostra múltiples branques
   911de la funció arcsinus: és a dir, el gràfic de :math:`y=\sin(x)`
   912on :math:`x` entre :math:`-2\pi`
   913i :math:`2\pi`, i rotat un angle de 45 graus. Així és com ho
   914construirem en Sage:
   915
   916::
   917
   918    sage: v = [(sin(x),x) for x in srange(-2*float(pi),2*float(pi),0.1)]
   919    sage: line(v)
   920
   921Finalment, un exemple d'un gràfic de corbes de nivell:
   922
   923::
   924
   925    sage: f = lambda x,y: cos(x*y)
   926    sage: contour_plot(f, (-4, 4), (-4, 4))
   927
   928Gràfics tridimensionals
   929-------------------------
   930
   931També podem aconseguir gràfics 3-D amb Sage. Per defecte, aquests
   932gràfics es visualitzen amb el paquet [Jmol]_, que permet rotar i ampliar
   933l'objecte de manera interactiva, utilitzant el ratolí.
   934
   935Per visualitzar una funció de la forma `f(x,y) = z` utilitzem ``plot3d``:
   936
   937::
   938
   939    sage: x, y = var('x,y')
   940    sage: plot3d(x^2 + y^2, (x,-2,2), (y,-2,2))
   941
   942També podem utilitzar ``parametric_plot3d`` per visualitzar
   943una superfície paramètrica on cadascuna de les coordenades `x, y, z`
   944ve determinada per una funció d'una o dues variables (normalment
   945denotades per `u` i `v`). Així, el gràfic anterior també es pot visualitzar
   946paramètricament de la manera següent:
   947
   948::
   949
   950    sage: u, v = var('u, v')
   951    sage: f_x(u, v) = u
   952    sage: f_y(u, v) = v
   953    sage: f_z(u, v) = u^2 + v^2
   954    sage: parametric_plot3d([f_x, f_y, f_z], (u, -2, 2), (v, -2, 2))
   955
   956Finalment, podem utilitzar ``implicit_plot3d``,
   957per visualitzar les corbes de nivell d'una funció com `f(x, y, z)`. Aquesta
   958ordre visualitza una esfera utilitzant la fórmula clàssica:
   959
   960::
   961
   962    sage: x, y, z = var('x, y, z')
   963    sage: implicit_plot3d(x^2 + y^2 + z^2 - 4, (x,-2, 2), (y,-2, 2), (z,-2, 2))
   964
   965Índexs i taules
   966===============
   967
   968..  [Jmol] Jmol: un visualitzador d'estructures químiques en 3D, de codi obert i escrit en Java.  http://www.jmol.org/.
   969
   970* :ref:`genindex`
   971* :ref:`search`
   972